Uudised

Alates 1. jaanuarist on võimalik taotleda lastele elatist riigi käest.

01.01.2017 jõustus perehüvitiste seadus, mis näeb ette võimaluse saada elatisabi, kui vanem ei täida ülalpidamiskohustust kohtumenetluse või täitemenetluse ajal. Kohtumenetlusaegse elatisabi saamise võimalus oli olemas juba varasemalt, kuid arvates 1. jaanuarist on uudne täitemenetlusaegse elatisabi saamise võimalus, samuti on pikenenud kohtumenetlusaegse elatisabi periood 90 päevalt 150 päevale.

Kuidas muutus uuest aastast menetluskulude kindlaksmääramise kord tsiviilkohtu-menetluses?

01.01.2015 jõustus „Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seadus“, millega muudeti oluliselt tsiviilkohtumenetluses seni kehtinud menetluskulude kindlaksmääramise korda. Muudatuste üldisemaks eesmärgiks oli muuta menetluskulude rahalise suuruse kindlaksmääramine ja vastaspoolelt väljamõistmine menetlusosalise jaoks senisega võrreldes lihtsamaks ja kiiremaks.

Enam makstud tulemustasu saab palgast kinni pidada.

Advokaadibüroo Lillo & Partnerid esindas edukalt kostja huve kohtuasjas, kus vaieldi peamiselt selle üle, kas tööandjal (kostja) oli õigus töötajale (hageja) makstud tulemustasu ilma hageja nõusolekuta tasaarvestada. Seega, kas hagejale makstud tulemustasu tasaarvestamisel oli kostjal kohustus saada töötajalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusolek või on hagejale tasutud tulemustasu vaadeldav kui ettemaks.