Tegevusalad

Meie advokaadid osutavad õigusabi enamustes olulisemates õigusküsimustes. Eesti kohtusüsteemi ja õigussüsteemi ülesehitust silmas pidades võib õigusküsimused jaotada kolme suuremasse valdkonda:

Eraõigus

Sellest valdkonnast alguse saavaid vaidluseid lahendab reeglina tsiviilkohus, milleks Eestis on maakohtud (Harju Maakohus, Tartu Maakohus, Pärnu Maakohus ja Viru Maakohus), ringkonnakohtute tsiviilkolleegiumid (Tallinna Ringkonnakohus ja Tartu Ringkonnakohus) ning Riigikohtu tsiviilkolleegiumvõi Riigikohtu üldkogu

Süüteoõigus

Sellega on hõlmatud karistusõigus, sh väärteod ja kuriteod, aga ka vastav menetlusõigus, st kriminaalmenetlus ja väärteomenetlus; väärteo- ja kuriteoasju lahendavad kohtutest samuti maakohtud, ringkonnakohtud ja Riigikohus;

Haldusõigus ja riigiõigus

Need moodustavad avaliku õiguse keskse osa, millesse puutuvad vaidlused on tihtipeale lahendatavad vaidemenetluse korras või halduskohtutes (Tallinna Halduskohus, Tartu Halduskohus, samuti ringkonnakohtute ja Riigikohtu vastavad kolleegiumid).