Kuidas muutus eelmisest aastast menetluskulude kindlaksmääramise kord tsiviilkohtumenetluses?

Kuidas muutus eelmisest aastast menetluskulude kindlaksmääramise kord tsiviilkohtumenetluses?

01.01.2015 jõustus „Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seadus“, millega muudeti oluliselt tsiviilkohtumenetluses seni kehtinud menetluskulude kindlaksmääramise korda. Muudatuste üldisemaks eesmärgiks oli muuta menetluskulude rahalise suuruse kindlaksmääramine ja vastaspoolelt väljamõistmine menetlusosalise jaoks senisega võrreldes lihtsamaks ja kiiremaks.Senist korda, kus menetluskulud määrati kindlaks alles pärast lõpplahendi jõustumist, asendab nüüd kord, kus menetluskulud määratakse kindlaks eeldatavasti juba samas kohtulahendis. Siiski määrab asja menetlev kohus menetluskulude rahalise suuruse kindlaks kohtuotsuses või menetlust lõpetavas määruses üksnes juhul, kui menetluskulude kindlaksmääramine ei takista kohtuotsuse või menetlust lõpetava määruse tegemist.

Olukorras, kus kohus leiab, et menetluskulude kindlaksmääramine võib takistada kohtuotsuse või menetlust lõpetava määruse tegemist, määrab kohus kulud kindlaks pärast kohtuotsuse jõustumist määrusega. Sealjuures ei pea maakohus tegema kirjalikku määrust selle kohta, kas ta otsustab menetluskulude kindlaksmääramise kasuks kohtuotsuses või menetlust lõpetavas määruses või otsustab määrata kulud kindlaks tulevikus määrusega pärast sisulise lõpplahendi jõustumist. Küll aga peab maakohus juhul, kui ta kohtuotsuses menetluskulusid kindlaks ei määra, otsuse resolutsiooni märkima, et asja lahendanud maakohus määrab kulud kindlaks pärast otsuse jõustumist määrusega.

Võrreldes varasemaga muutus oluliselt ka menetluskulude dokumentide kohtule esitamise kord. Kui varem tuli kulude nimekiri esitada 30 päeva jooksul pärast lõpplahendi jõustumist, siis nüüd tuleb menetluskulude dokumendid esitada kohtule kohtuistungil enne kohtuvaidlusi või kirjalikus menetluses kohtu määratud tähtaja jooksul. Sealjuures võimaldab dokumentide kohtuistungil esitamine dokumendid istungil ka kohe vastaspoolele kätte toimetada. Muutunud kulude kindlaksmääramise korral on dokumentide kättetoimetamise osas senise süsteemiga võrreldes selge eelis ning kulude kindlaksmääramine muutub juba ainuüksi kättetoimetamisele kuluvat aega arvestades oluliselt kiiremaks.